Alla inlägg av Anna Rexlinger

Skrivelse från Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning

Rasklubben har mottagit en skrivelse från SBK:s centrala valberedning inför kongressen nästa år. Rasklubbens styrelse ombeds besvara ett antal frågor och inkomma med eventuella förslag till valberedningen.

Styrelsen vill gärna få in förslag och synpunkter från er medlemmar inför diskussionerna kring skrivelsen.

Senast den 6 november behöver vi få in dina synpunkter och förslag, som skickas till sekr(a)rottweilerklubben.se

Frågor från valberedningen
Mandat i förbundsstyrelsen

Information från styrelsen

Ledamot Ulrika Stenholm har den 27 augusti på egen begäran valt att avsluta sina uppdrag i Svenska Rottweilerklubben. Styrelsen tackar Ulrika för de år hon har varit verksam i föreningen och hoppas på ett återseende längre fram.

Ulrika Stenholms avgång innebär att suppleant Malin Åsander tjänstgör som ordinarie ledamot i styrelsen fram till och med årsmötet i mars 2019.

Soffie Modin, ordförande
ordf@rottweilerklubben.se

Inställt medlemsmöte i Ljusdal

På grund av ett förväntat mycket lågt deltagarantal vid medlemsmötet i Ljusdal i morgon torsdag den 2 augusti har styrelsen fattat beslut om att ställa in medlemsmötet.

I slutet av juli mottogs beskedet att Fönebasen i Ljusdal inte skulle vara fullt tillgängligt för rasklubbens läger och medlemsmöte som tidigare avtalat. Den gamla basen skulle nyttjas av militären i samband med brandbekämpningen i området. Trots ansträngningar att hitta boende på annat håll och lokal för medlemsmötet så är det förväntade antalet deltagare vid läger och medlemsmöte lägre än vad man tidigare räknat med. På grund av detta har styrelsen beslutat att ställa in medlemsmötet.

Styrelsen beklagar att mötet ställs in och inte minst att det sker så tätt inpå. Osäkerheten kring genomförandet har dock varit stor sedan vi mottog beskedet gällande lokalerna på basen. Förhoppningen och intentionen har hela tiden varit att medlemsmötet skulle avhållas som planerat, men sent igår stod det klart att den ekonomiska och tidsmässiga kostnaden för föreningen anses blir för stor sett till det förväntat låga deltagarantalet.

Styrelsen anser likväl att det är av största vikt att ge möjlighet till både informationsutbyte och löpande samtal mellan styrelsen och föreningens medlemmar. Styrelsen har därför beslutat att undersöka möjligheten att hålla ett digitalt medlemsmöte/informationsmöte som ersättning för det inställda mötet i Ljusdal.

Digitala medlemsmöten är än så länge okänd mark för föreningen, varför styrelsen behöver tid att se över genomförandet och undersöka de tekniska möjligheterna. Förhoppningen är dock att kunna avhålla ett digitalt medlemsmöte/informationsmöte under hösten. Vi återkommer självklart med mer information kring detta så snart som möjligt.

Har du frågor eller förslag – kring medlemsmötet eller generellt kring styrelsens arbete – är du välkommen att kontakta styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Enligt uppdrag från styrelsen för Svenska Rottweilerklubben

Anna Warburg Rexlinger
Sekreterare