Alla inlägg av Anna Rexlinger

Vad tycker du om vår hemsida?

Under året planerar vi att göra en större uppdatering av vår hemsida för att den ska bli bättre och mer tillgänglig för dig som besökare.

Därför vill vi gärna veta vad du tycker om vår nuvarande hemsida och om du har förslag på hur vi kan göra den ännu bättre. Det tar ca 3-6 minuter att besvara alla frågorna, vi hoppas att du vill avsätta den tiden för att hjälpa oss!

Gå till frågeformuläret

Rasklubbarna riktar kritik mot förbundsstyrelsen inför kommande regelrevidering 2022

I slutet av november möttes vi av nyheten att förbundsstyrelsen (FS) i Svenska Brukshundklubben, på inrådan av utskottet avel och hälsa, har fattat beslut om att alla hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat och championat från och med 2022. I informationen på hemsida och Facebook kunde vi vidare läsa att krav på arbetsmeriter ligger helt i linje med Brukshundklubbens uppgift, och rasklubbarnas intresse.

Svenska Rottweilerklubbens styrelse är eniga med FS i sakfrågan. Vi anser att arbetande raser bör ha krav på arbetsmerit för att få utställningschampionat och vi tror att majoriteten av våra medlemmar håller med. Men varken utskottet avel och hälsa, eller FS, har innan eller efter beslutet tagit kontakt med rasklubbarna för att diskutera eller informera om beslutet och det tycker vi är olyckligt. Därför riktar nu Svenska Rottweilerklubben tillsammans med 14 andra rasklubbar kritik mot FS hantering av frågan och det vi uppfattar som brister i kommunikationen.

Vi hoppas naturligtvis att allt det här rör sig om ett mycket olyckligt misstag och att FS har för avsikt att beslut som rör brukshundraserna ska bygga på konstruktiva och inkluderande diskussioner, där rasklubbarnas medlemmar genom öppna och demokratiska processer får möjlighet att höras i frågor som berör de raser som Svenska Brukshundklubben har ansvar för.

// Styrelsen för Svenska Rottweilerklubben

Du kan läsa mer om FS beslut här.
Krav på arbetsmerit för utställningscertifikat och championat 2022

Du kan läsa hela skrivelsen till förbudsstyrelsen här.
Öppet brev till FS från rasklubbarna

Skrivelse från Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning

Rasklubben har mottagit en skrivelse från SBK:s centrala valberedning inför kongressen nästa år. Rasklubbens styrelse ombeds besvara ett antal frågor och inkomma med eventuella förslag till valberedningen.

Styrelsen vill gärna få in förslag och synpunkter från er medlemmar inför diskussionerna kring skrivelsen.

Senast den 6 november behöver vi få in dina synpunkter och förslag, som skickas till sekr(a)rottweilerklubben.se

Frågor från valberedningen
Mandat i förbundsstyrelsen

Information från styrelsen

Ledamot Ulrika Stenholm har den 27 augusti på egen begäran valt att avsluta sina uppdrag i Svenska Rottweilerklubben. Styrelsen tackar Ulrika för de år hon har varit verksam i föreningen och hoppas på ett återseende längre fram.

Ulrika Stenholms avgång innebär att suppleant Malin Åsander tjänstgör som ordinarie ledamot i styrelsen fram till och med årsmötet i mars 2019.

Soffie Modin, ordförande
ordf@rottweilerklubben.se

Inställt medlemsmöte i Ljusdal

På grund av ett förväntat mycket lågt deltagarantal vid medlemsmötet i Ljusdal i morgon torsdag den 2 augusti har styrelsen fattat beslut om att ställa in medlemsmötet.

I slutet av juli mottogs beskedet att Fönebasen i Ljusdal inte skulle vara fullt tillgängligt för rasklubbens läger och medlemsmöte som tidigare avtalat. Den gamla basen skulle nyttjas av militären i samband med brandbekämpningen i området. Trots ansträngningar att hitta boende på annat håll och lokal för medlemsmötet så är det förväntade antalet deltagare vid läger och medlemsmöte lägre än vad man tidigare räknat med. På grund av detta har styrelsen beslutat att ställa in medlemsmötet.

Styrelsen beklagar att mötet ställs in och inte minst att det sker så tätt inpå. Osäkerheten kring genomförandet har dock varit stor sedan vi mottog beskedet gällande lokalerna på basen. Förhoppningen och intentionen har hela tiden varit att medlemsmötet skulle avhållas som planerat, men sent igår stod det klart att den ekonomiska och tidsmässiga kostnaden för föreningen anses blir för stor sett till det förväntat låga deltagarantalet.

Styrelsen anser likväl att det är av största vikt att ge möjlighet till både informationsutbyte och löpande samtal mellan styrelsen och föreningens medlemmar. Styrelsen har därför beslutat att undersöka möjligheten att hålla ett digitalt medlemsmöte/informationsmöte som ersättning för det inställda mötet i Ljusdal.

Digitala medlemsmöten är än så länge okänd mark för föreningen, varför styrelsen behöver tid att se över genomförandet och undersöka de tekniska möjligheterna. Förhoppningen är dock att kunna avhålla ett digitalt medlemsmöte/informationsmöte under hösten. Vi återkommer självklart med mer information kring detta så snart som möjligt.

Har du frågor eller förslag – kring medlemsmötet eller generellt kring styrelsens arbete – är du välkommen att kontakta styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Enligt uppdrag från styrelsen för Svenska Rottweilerklubben

Anna Warburg Rexlinger
Sekreterare