Nomineringar till Hamiltonplaketten 2019

Hamiltonplaketten är ett hedervärt pris som delas ut i samband med Svensk Kennelklubbens Kennelfullmäktige.

Plaketten kan tilldelas person ”som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”.

Kriterier för Hamiltonplaketten

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren ha varit aktiv uppfödare under minst 10 år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln. Verksamheten får inte strida mot SKK:s grundregler, inte heller får uppfödningen/ avelsarbetet strida mot SKK:s policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons hundhållning i stort beaktas.

Skicka era förslag

Förslag till Hamiltonplaketten kan inte skickas direkt av privatpersoner/medlemmar utan måste gå via specialklubbarna. I vårat fall Svenska Brukshundklubben.

Har du förslag på uppfödare som du anser att Svenska Rottweilerklubben ska nominera? Skicka ditt förslag, tillsammans med en skriftlig redogörelse över personens/kennelns uppfödargärning. Det är viktigt att informera om uppfödningen t.ex. har haft särskilt stor betydelse för rasens nationella och/eller internationella utveckling.
Det är av yttersta vikt att de personer/kennlar som blir föreslagna till utmärkelsen inte själva blir kontaktade och eller skriver själv om sin uppfödning i nomineringen.

För att rasklubben ska kunna beakta ditt förslag behöver det inkomma till styrelsen senast den 1 oktober 2018. Förslagen skickas till sekreterare Anna Warburg Rexlinger på sekr@rottweilerklubben.se

Här kan du läsa mer om Hamiltonplaketten och nomineringar därtill.

Svenska Brukshundklubben:
www.brukshundklubben.se/hamiltonplaketten

Svenska Kennelklubben: http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kennelfullmaktige/hamiltonplaketten/

UPPDATERAD RASSTANDARD FÖR ROTTWEILER

Den tyska rottweilerklubben ADRK har under de senaste åren arbetat på en uppdatering av rasstandarden för rottweiler. Denna uppdatering är nu klar, har godkänts av FCI (internationella kennelorganisationen) och publicerades igår (2018-07-24) på FCI:s hemsida.

ADRK har valt att uppdatera standarden för att förtydliga beskrivningen av rottweilern, bidra till en mer enhetlig utveckling av rasen och en ökad internationell förståelse för rasens ursprungliga utseende och karaktär.

”SÅ VAD ÄR NYTT?!”
Rasstandarden är inte ny utan det mesta står kvar precis som vanligt. Man har dock lagt till ett antal förtydliganden och gjort omformuleringar, som gäller både exteriör och mentalitet.

Det gäller bland annat:
– Under uppförande och karaktär har man tagit bort formuleringen att rasen är ”barnvänlig”
– Under uppförande och karaktär har man lagt till att rasen reagerar med stor uppmärksamhet på omgivningen, men är samtidigt balanserad
– Man har förtydligat de gällande proportionerna mellan skalle och huvud, skallens bredd, stop och panna
– Svansens hållning och utseende beskrivs noggrannare

Man har även utförligare beskrivit ett antal fel, allvarliga fel och diskvalificerande fel för rasen:
– Överdrivna huvuden och felaktiga proportioner
– Felaktigt placerade tänder
– Icke korrekta framställ
– Överdriven molossoid typ (mastiff liknande) och ”tungt” helhetsintryck
– Kraftiga rynkor i ansiktet och hängande läppar
– ”Långsamma” eller ”tröga” rörelser (icke atletiska)
– Medfödd stubbsvans

OBS! Vi reserverar oss för att vissa formuleringar eller ordval i översättningen ovan kan komma att avvika från den officiella översättningen från SKK.

Alla uppdateringar i standarden är markerade med fet stil i de versioner som finns publicerade på FCI:s hemsida. Standarden finns för tillfället tillgängliga på tyska, engelska och franska.

SÅ VAD HÄNDER NU?!
Den uppdaterade versionen av rasstandarden är gällande med omedelbar verkan. FCI kommer att skicka ut den uppdaterade versionen till alla medlemsländer, som därefter distribuerar den vidare till de domare som är auktoriserade att döma rasen. När Svenska Kennelklubben har tagit emot den uppdaterade rasstandarden påbörjas även arbetet med att översätta ändringarna till svenska.

Det kan ta upp till 6 månader innan översättningen är helt klar för att distribueras på svenska.

Har du frågor gällande ändringarna i standarden eller hur arbetet har gått till är du välkommen att kontakta Vice ordförande och ansvarig för utskottet exteriör, Ia O’Shea på v_ordf@rottweilerklubben.se

Inställt medlemsmöte i Ljusdal

På grund av ett förväntat mycket lågt deltagarantal vid medlemsmötet i Ljusdal i morgon torsdag den 2 augusti har styrelsen fattat beslut om att ställa in medlemsmötet.

I slutet av juli mottogs beskedet att Fönebasen i Ljusdal inte skulle vara fullt tillgängligt för rasklubbens läger och medlemsmöte som tidigare avtalat. Den gamla basen skulle nyttjas av militären i samband med brandbekämpningen i området. Trots ansträngningar att hitta boende på annat håll och lokal för medlemsmötet så är det förväntade antalet deltagare vid läger och medlemsmöte lägre än vad man tidigare räknat med. På grund av detta har styrelsen beslutat att ställa in medlemsmötet.

Styrelsen beklagar att mötet ställs in och inte minst att det sker så tätt inpå. Osäkerheten kring genomförandet har dock varit stor sedan vi mottog beskedet gällande lokalerna på basen. Förhoppningen och intentionen har hela tiden varit att medlemsmötet skulle avhållas som planerat, men sent igår stod det klart att den ekonomiska och tidsmässiga kostnaden för föreningen anses blir för stor sett till det förväntat låga deltagarantalet.

Styrelsen anser likväl att det är av största vikt att ge möjlighet till både informationsutbyte och löpande samtal mellan styrelsen och föreningens medlemmar. Styrelsen har därför beslutat att undersöka möjligheten att hålla ett digitalt medlemsmöte/informationsmöte som ersättning för det inställda mötet i Ljusdal.

Digitala medlemsmöten är än så länge okänd mark för föreningen, varför styrelsen behöver tid att se över genomförandet och undersöka de tekniska möjligheterna. Förhoppningen är dock att kunna avhålla ett digitalt medlemsmöte/informationsmöte under hösten. Vi återkommer självklart med mer information kring detta så snart som möjligt.

Har du frågor eller förslag – kring medlemsmötet eller generellt kring styrelsens arbete – är du välkommen att kontakta styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Enligt uppdrag från styrelsen för Svenska Rottweilerklubben

Anna Warburg Rexlinger
Sekreterare