Mentalindex

Mentalindex – Vad är det?

Alla hundar är olika, både som raser och individer. Det är precis så som det ska vara! Men, att kunna förutse hur en hund blir är något som många önskar och mentalindex kan då vara ett stöd på vägen.

 Mentalindex, MI, är ett värde som hjälper till att ge en vägledning om föräldradjurens förutsättningar att nedärva olika mentala egenskaper. Detta värde kan sedan vara till hjälp när man planerar sin avel och väljer avelsdjur. Här berättar vi mer om vad Mentalindex är och hur det kan användas.

Vikten av hela rasstandarden

Vilka egenskaper som är karaktäristiska för respektive hundras definierat, i viss mån, i rasstandarden. Denna beskrivning av hur rasen ska vara är lika viktig att försöka eftersträva i avelsarbetet som de exteriöra egenskaperna, samtidigt som det är viktigt att hundarna mår väl och fungerar bra i samhället.

Öka sannolikheten för önskade egenskaper

De flesta beteendeegenskaper har en okänd arvsgång och vilka egenskaper hundar föds med beror på genetiska förutsättningar, där flera gener samverkar. Utöver generna påverkas hundens beteende även av den miljö hunden lever i. Det kan t ex handla om hur tiken tar hand som sina valpar, hur mycket hunden tränas och motioneras osv. Tyvärr är det därför sällan så enkelt som att hundarna med de ”bästa” egenskaperna per automatik nedärver dessa till sina avkommor. För att få en så bra förutsägelse som möjligt om framtida avkommors beteende bör man vid planeringen av en valpkull beakta både avelsdjurens egna egenskaper och egenskaper hos deras släktingar som till exempel föräldrar, syskon och tidigare avkommor.

Avseende mentalitet är det nästintill omöjligt att manuellt sammanställa data från alla släktingars mentalbeskrivningar (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, eller Mentalbeskrivning Hund, MH), och då kan mentalindex vara ett utmärkt hjälpmedel i avelsarbetet.

Varför Mentalindex?

MI ger ett statistiskt mått, ett uträknat värde, på en hunds förväntade nedärvningsförmåga för ett antal olika egenskaper. Dessa värden kallas avelsvärden och kan jämföras mellan individer för att strategiskt kunna kombinera avelsdjur som har goda förutsättningar att producera avkommor med de mentala egenskaper som eftersträvas.

MI kommer inte att säga allt om de planerade avkommornas mentalitet och personlighet, men kan ge vägledning om vilket utfall man kan förvänta sig för de egenskaper som indexet omfattar. MI kan således användas som ett verktyg både för att förändra en ras egenskaper när så anses nödvändigt, och för att säkerställa att dess befintliga egenskaper bevaras när man är nöjd.

Läs mer hos SKK här 

https://www.youtube.com/watch?v=iPRBG1AEfyA