Regler för valphänvisning

Valphänvisningen är en förmån för Svenska Rottweilerklubbens medlemmar. Man ska  följa 
SKK´s grundregler
 och 
Rottweilerklubbens regler (se nedan) för att få valphänvisning.
Obs! Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för valphänvisning via rasklubben. Läs de nya reglerna här.

Kostnad:

Valphänvisningen är kostnadsfri.

Hänvisningstiden är begränsad till tre månader räknat från det datum valpkullen läggs ut på webbsidan. Efter
hänvisningstidens slut plockas kullen automatiskt bort från webbsidan. Tiden för hänvisning kan förlängas om det
fortfarande finns valpar till salu, men det åligger ägaren att kontakta valphänvisningen på e-post
hanvisning@rottweilerklubben.se och meddela detta. Hänvisningen förlängs sedan en månad i taget.
Blir valpkullen tingad/såld innan dess, var vänlig meddela detta så vi bara har aktuella annonser på hemsidan.


Valphänvisning för hundar registrerade i SKK

Föräldradjuren i en kombination skall enligt Rottweilerklubbens riktlinjer uppfylla följande krav innan genomförd parning. Endast valpkullar och avelsdjur som uppfyller följande riktlinjer har rätt till avelsrådgivning och valphänvisning genom rasklubben.

Hundar tilltänkta för avel skall upfylla SKK’s riktlinjer för avel

Samt:

Båda föräldradjuren skall vara:
Röntgade HD A eller B
ED UA

Båda föräldradjuren skall ha känd mental status.

För hund född efter 2016-01-01 gäller kryss i alla 33 rutor på MH.

Båda föräldradjuren skall ha genomgått exteriörbeskrivning med gk resultat efter 18 månaders ålder.

Minst ett av föräldradjuren skall vara JLPP-testad fri.

Inavelsgraden skall ej överstiga 6,25%

Vi rekommenderar att: Index på HD och AD är 100 eller däröver i den tilltänkta kombinationen.

All avel sker efter bedömning av avelsdjurens ägare. Det är därför av yttersta vikt att man vid upplåtande av hanhund eller parning av tik är ärlig med vilka brister hunden besitter och att detta delges andra part.

Ärlighet och kunskap är två viktiga ingredienser för att kunna föra aveln framåt.

Det är viktigt att du som har för avsikt att para din tik eller upplåta din hanhund för avel har god kännedom om SKK:s och SBK:s skrifter som rör avel.

SBK har avelsansvaret för de raser som finns upptagna som bruksraser och där ingår Rottweiler.
För de som har för avsikt att börja med uppfödning hänvisas till SBK:s rasklubbar.

Mera information finner du på nedanstående länkar till både SBK och SKK.

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/avel/

https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/grundregler-skk-2016-s7.pdf

https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf

https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/avelspolicy

De nya valphänvisningsreglerna kommer att gälla från 2018-01-01

För att få valphänvisning från Svenska Rottweilerklubben krävs medlemskap.

– rasklubben för rottweiler