Revidering av ras för rottweiler

Alla rasklubbar ska löpande utvärdera och revidera sina rasspecifika avelsstrategier – RAS. En revidering ska, om inte annat angetts i RAS, göras vart femte år. Inom Svenska Rottweilerklubben pågår just nu arbetet med att revidera RAS från 2006, det kan du läsa mer om på denna sida.

Förlängd remissperiod RAS
Med anledning av att rasklubbens medlemstidning nr 2 utkom i mitten av juli och inte som ursprungligen planerat i maj/juni är remissperioden för RAS förlängd. Remissperioden förlängs med drygt en månad och avslutas den 16 augusti istället för den 10 juli 2020. Arbetsgruppens första utkast till reviderat RAS finner du längst ned på denna sida.

Vad händer nu?
> Arbetsgruppens förslag (version 1) till RAS ligger ute för remiss till 2020-08-16.
> Arbetsgruppen behandlar de synpunkter och förslag som inkommit under remissperioden.
> Arbetsgruppen arrangerar digitalt diskussionsmöte för rasklubbens medlemmar. Mer info.
> Arbetsgruppen färdigställer och presenterar förslag version 2 (prel. november)
> Arbetsgruppen arrangerar digitalt diskussionsmöte för rasklubbens medlemmar. (prel. december)
> Arbetsgruppen överlämnar sitt slutliga förslag till rasklubbens styrelse. (prel. december)
> Förslaget skickas in till SBK för granskning. (prel. december/januari)
> SBK skickar in förslaget till SKK för granskning.
> SKK fattar beslut om fastställande av reviderat RAS.

OBS! Denna strategi för att implementera RAS kan komma att revideras vid behov.

Vem får tycka till om RAS?
Alla medlemmar får komma med återkoppling på RAS, uppfödare så väl som hundägare. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och innehålla riktlinjer för uppfödarna, men det ska också fungera som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa en rottweiler. Arbetsgruppen RAS uppmanar alla som så önskar att aktivt delta i arbetet med att revidera RAS.

Vad ska du som medlem göra?
Vi vill att våra medlemmar noga läser igenom förslaget. Har ni synpunkter på, eller frågor gällande innehållet ber vi att ni sammanfattar dessa i ett mejl och skickar det till Malin Åsander, ledamot och kontaktperson för arbetsgruppen RAS på ledamot@rottweilerklubben.se senast 2020-08-16.

Arbetsgruppen kommer att gå igenom och beakta samtliga förslag och synpunkter som inkommer under remissperioden. I samband med höstens diskussionsmöte kommer arbetsgruppen att ta upp förslag och frågor som inkommit under remissperioden. Arbetsgruppen kan inte garantera att alla förslag som inkommer kommer att ingå i den slutgiltiga versionen av RAS. Vi kan däremot garantera att alla förslag och synpunkter kommer att beaktas.

Hur är arbetet med RAS organiserat i Svenska Rottweilerklubben?
Eftersom alla rasklubbar har olika förutsättningar och resurser ser arbetet ut på olika sätt inom olika klubbar. Hos Svenska Rottweilerklubben är det arbetsgruppen RAS som har det övergripande ansvaret för att driva arbetet framåt. Arbetsgruppen har tagit fram en stomme för RAS baserat på Mall för RAS från SKK. Mallen ger en bild av vilken typ av information som bör finnas med och vilka frågor som bör besvaras och belysas.

Tillsammans med rasklubbens utskott har arbetsgruppen tagit fram och analyserat officiella resultat från Avelsdata, försäkringsstatistik med mera och utifrån detta formulerat förslag till avelsrekommendationer, mål och strategier. Nästa steg är att hämta in synpunkter från medlemmar (uppfödare och hundägare). Det är det arbete som pågår nu under remissperioden. Efter remissperioden utarbetas nästa version osv. När RAS-dokumentet är förankrat inom rasklubben skickas det in till utskottet för avel och hälsa hos SBK för godkännande. De skickar sedan in rasklubbens förslag till reviderat RAS till Svenska Kennelklubbens Avelskommitté som utser granskare, som skriver ett utlåtande och föreslår fastställande eller återremittering.

Fördjupande läsning gällande RAS
Arbetsgruppen RAS uppmanar alla att ta del av den information och dokumentation gällande RAS som finns hos Svenska Kennelklubben.
Mall för RAS
Lathund för utvärdering och revidering av RAS
Vanliga frågor om RAS

Det är även viktigt att ta del av rasklubbens nuvarande version av RAS och uppföljning av densamma.
RAS för rottweiler, 2006
Utvärdering av RAS för Rottweiler, 2010

För att få en ökad förståelse för hur Svenska Kennelklubben vill att ett RAS-dokument ska vara uppbyggt och formulerat, är det en god idé att ta del av aktuella RAS för andra raser. Ug avelssamordning SBK rekommenderar särskilt följande RAS-dokument:
Kelpie
Hovawart
Collie

Samtliga dessa RAS har fått bra återkoppling från SKK i samband med fastställande.

Förslag till reviderat RAS för rottweiler