RAS – rasspecifika avelsstrategier

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Utvärdering av RAS för Rottweiler – Svenska Rottweilerklubben 2010-06-13 Ladda ner utvärderingen

Just nu pågår en revidering av RAS. Läs mer om den pågående revideringen här.