RAS – rasspecifika avelsstrategier

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Utvärdering av RAS för Rottweiler – Svenska Rottweilerklubben 2010-06-13 Ladda ner utvärderingen

Revidering av RAS för rottweiler 2020

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) för rottweiler, ska fungera som ett hjälpmedel för uppfödare och hanhundsägare i samband med avel. Det ska även fungera som ett stöd för den som letar efter en rottweilervalp eller vuxen hund.

RAS har sina grunder i rasstandarden för rottweiler och Svenska Kennelklubbens (SKK) mål om att vi ska föda upp sunda hundar, hundar som är mentalt och fysiskt friska. RAS tar upp problemområden, mål vi vill uppnå, samt strategier och prioriteringar som måste till för att vi ska kunna nå dessa mål.

RAS är ett levande dokument som belyser nuläget, flaggar för “brister” som finns och redogör för var vi är nu och var vi är på väg. RAS giltighetstid är fem år, och ska löpande utvärderas och revideras. Den senast fastställda versionen av RAS för rottweiler är från 2006, och den senaste utvärderingen är från 2010.

Den aktuella revideringen av RAS påbörjades 2018 och har inneburit ett omfattande arbete. Ansvaret för arbetet har legat hos en arbetsgrupp som är direkt underställd styrelsen. I arbetet har arbetsgruppen även tagit hjälp av personer inom rasklubben, SBK och SKK för att fullfölja sitt uppdrag.

Arbetsgruppens förslag till reviderat RAS har under våren 2020 presenterats för rasklubbens styrelse och berörda utskott som fått lämna sina yttranden. Nu har vi kommit till den del i processen där samtliga rasklubbens medlemmar får möjlighet att ta del av förslaget, och komma med frågor eller synpunkter på innehållet.

Vad händer nu?

  1. Arbetsgruppens förslag till RAS kommer att finnas tillgängligt via rasklubbens hemsida under en månad (fram till och med 2020-07-10).
  2. Arbetsgruppen går igenom och bearbetar de eventuella förslag och synpunkter som inkommit.
  3. Arbetsgruppen presenterar sitt slutgiltiga förslag för styrelsen (augusti 2020).
  4. Styrelsen fattar beslut om förslaget (augusti/september 2020).
  5. Förslaget skickas in till SBK för granskning (augusti/september 2020).
  6. SBK skickar in förslaget till SKK för granskning.
  7. SKK fattar beslut om fastställande av RAS.

Det är svårt att ange den exakta tidsramen för slutgranskningen hos SKK och SBK eftersom det ligger utanför rasklubbens påverkan. Förhoppningen är att SKK har fastställt RAS innan utgången av 2020.

Vad ska du som medlem göra?
Vi vill att våra medlemmar noga läser igenom förslaget. Har ni kommentarer eller frågor gällande innehållet, ber vi att ni sammanfattar dessa i ett mejl och skickar det till Malin Åsander, ledamot och kontaktperson för arbetsgruppen RAS, på ledamot@rottweilerklubben.se senast 2020-07-10.

Arbetsgruppen kommer att gå igenom och beakta samtliga förslag och synpunkter som inkommer under remissperioden. Det slutliga förslag som skickas in till SBK kommer att presenteras för medlemmarna med en tillhörande kommentar angående de förslag och frågor som inkommit från rasklubbens medlemmar. Vi kan dock inte garantera att alla förslag kommer att ingå i den slutgiltiga versionen av RAS och vi kan inte garantera att alla frågor får ett personligt svar.