Inställt medlemsmöte i Ljusdal

På grund av ett förväntat mycket lågt deltagarantal vid medlemsmötet i Ljusdal i morgon torsdag den 2 augusti har styrelsen fattat beslut om att ställa in medlemsmötet.

I slutet av juli mottogs beskedet att Fönebasen i Ljusdal inte skulle vara fullt tillgängligt för rasklubbens läger och medlemsmöte som tidigare avtalat. Den gamla basen skulle nyttjas av militären i samband med brandbekämpningen i området. Trots ansträngningar att hitta boende på annat håll och lokal för medlemsmötet så är det förväntade antalet deltagare vid läger och medlemsmöte lägre än vad man tidigare räknat med. På grund av detta har styrelsen beslutat att ställa in medlemsmötet.

Styrelsen beklagar att mötet ställs in och inte minst att det sker så tätt inpå. Osäkerheten kring genomförandet har dock varit stor sedan vi mottog beskedet gällande lokalerna på basen. Förhoppningen och intentionen har hela tiden varit att medlemsmötet skulle avhållas som planerat, men sent igår stod det klart att den ekonomiska och tidsmässiga kostnaden för föreningen anses blir för stor sett till det förväntat låga deltagarantalet.

Styrelsen anser likväl att det är av största vikt att ge möjlighet till både informationsutbyte och löpande samtal mellan styrelsen och föreningens medlemmar. Styrelsen har därför beslutat att undersöka möjligheten att hålla ett digitalt medlemsmöte/informationsmöte som ersättning för det inställda mötet i Ljusdal.

Digitala medlemsmöten är än så länge okänd mark för föreningen, varför styrelsen behöver tid att se över genomförandet och undersöka de tekniska möjligheterna. Förhoppningen är dock att kunna avhålla ett digitalt medlemsmöte/informationsmöte under hösten. Vi återkommer självklart med mer information kring detta så snart som möjligt.

Har du frågor eller förslag – kring medlemsmötet eller generellt kring styrelsens arbete – är du välkommen att kontakta styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Enligt uppdrag från styrelsen för Svenska Rottweilerklubben

Anna Warburg Rexlinger
Sekreterare