Revidering av RAS för rottweiler


Vad händer nu?
> Arbetsgruppen färdigställer och presenterar det reviderade förslaget (april 2022).
> Arbetsgruppen håller digitalt diskussionsmöte för rasklubbens medlemmar (april 2022).
> Arbetsgruppen överlämnar sitt slutliga förslag till rasklubbens styrelse (maj 2022).
> Förslaget skickas in till SBK för granskning (maj 2022).
> SBK skickar in förslaget till SKK för granskning.
> SKK fattar beslut om fastställande av reviderat RAS.

OBS! Denna strategi för att implementera RAS kan komma att revideras vid behov.

Vem får tycka till om RAS?
Alla medlemmar får komma med återkoppling på RAS, uppfödare så väl som hundägare. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och innehålla riktlinjer för uppfödarna, men det ska också fungera som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa en rottweiler. Arbetsgruppen RAS uppmanar alla som så önskar att aktivt delta i arbetet med att revidera RAS.

Hur är arbetet med RAS organiserat i Svenska Rottweilerklubben?
Eftersom alla rasklubbar har olika förutsättningar och resurser ser arbetet ut på olika sätt inom olika klubbar. Hos Svenska Rottweilerklubben är det arbetsgruppen RAS som har det övergripande ansvaret för att driva arbetet framåt.

Tillsammans med rasklubbens utskott har arbetsgruppen tagit fram och analyserat officiella resultat från Avelsdata, försäkringsstatistik med mera och utifrån detta formulerat förslag till avelsrekommendationer, mål och strategier. Nästa steg är att hämta in synpunkter från medlemmar (uppfödare och hundägare). Det är det arbete som pågår nu under remissperioden. Efter remissperioden utarbetas nästa version osv. När RAS-dokumentet är förankrat inom rasklubben skickas det in till utskottet för avel och hälsa hos SBK för godkännande. De skickar sedan in rasklubbens förslag till reviderat RAS till Svenska Kennelklubbens Avelskommitté som utser granskare, som skriver ett utlåtande och föreslår fastställande eller återremittering.

Förslag till reviderat RAS för rottweiler