Rasklubbarna riktar kritik mot förbundsstyrelsen inför kommande regelrevidering 2022

I slutet av november möttes vi av nyheten att förbundsstyrelsen (FS) i Svenska Brukshundklubben, på inrådan av utskottet avel och hälsa, har fattat beslut om att alla hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat och championat från och med 2022. I informationen på hemsida och Facebook kunde vi vidare läsa att krav på arbetsmeriter ligger helt i linje med Brukshundklubbens uppgift, och rasklubbarnas intresse.

Svenska Rottweilerklubbens styrelse är eniga med FS i sakfrågan. Vi anser att arbetande raser bör ha krav på arbetsmerit för att få utställningschampionat och vi tror att majoriteten av våra medlemmar håller med. Men varken utskottet avel och hälsa, eller FS, har innan eller efter beslutet tagit kontakt med rasklubbarna för att diskutera eller informera om beslutet och det tycker vi är olyckligt. Därför riktar nu Svenska Rottweilerklubben tillsammans med 14 andra rasklubbar kritik mot FS hantering av frågan och det vi uppfattar som brister i kommunikationen.

Vi hoppas naturligtvis att allt det här rör sig om ett mycket olyckligt misstag och att FS har för avsikt att beslut som rör brukshundraserna ska bygga på konstruktiva och inkluderande diskussioner, där rasklubbarnas medlemmar genom öppna och demokratiska processer får möjlighet att höras i frågor som berör de raser som Svenska Brukshundklubben har ansvar för.

// Styrelsen för Svenska Rottweilerklubben

Du kan läsa mer om FS beslut här.
Krav på arbetsmerit för utställningscertifikat och championat 2022

Du kan läsa hela skrivelsen till förbudsstyrelsen här.
Öppet brev till FS från rasklubbarna

Skrivelse från Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning

Rasklubben har mottagit en skrivelse från SBK:s centrala valberedning inför kongressen nästa år. Rasklubbens styrelse ombeds besvara ett antal frågor och inkomma med eventuella förslag till valberedningen.

Styrelsen vill gärna få in förslag och synpunkter från er medlemmar inför diskussionerna kring skrivelsen.

Senast den 6 november behöver vi få in dina synpunkter och förslag, som skickas till sekr(a)rottweilerklubben.se

Frågor från valberedningen
Mandat i förbundsstyrelsen

Information från styrelsen

Ledamot Ulrika Stenholm har den 27 augusti på egen begäran valt att avsluta sina uppdrag i Svenska Rottweilerklubben. Styrelsen tackar Ulrika för de år hon har varit verksam i föreningen och hoppas på ett återseende längre fram.

Ulrika Stenholms avgång innebär att suppleant Malin Åsander tjänstgör som ordinarie ledamot i styrelsen fram till och med årsmötet i mars 2019.

Soffie Modin, ordförande
ordf@rottweilerklubben.se

UPPDATERAD RASSTANDARD FÖR ROTTWEILER

Den tyska rottweilerklubben ADRK har under de senaste åren arbetat på en uppdatering av rasstandarden för rottweiler. Denna uppdatering är nu klar, har godkänts av FCI (internationella kennelorganisationen) och publicerades igår (2018-07-24) på FCI:s hemsida.

ADRK har valt att uppdatera standarden för att förtydliga beskrivningen av rottweilern, bidra till en mer enhetlig utveckling av rasen och en ökad internationell förståelse för rasens ursprungliga utseende och karaktär.

”SÅ VAD ÄR NYTT?!”
Rasstandarden är inte ny utan det mesta står kvar precis som vanligt. Man har dock lagt till ett antal förtydliganden och gjort omformuleringar, som gäller både exteriör och mentalitet.

Det gäller bland annat:
– Under uppförande och karaktär har man tagit bort formuleringen att rasen är ”barnvänlig”
– Under uppförande och karaktär har man lagt till att rasen reagerar med stor uppmärksamhet på omgivningen, men är samtidigt balanserad
– Man har förtydligat de gällande proportionerna mellan skalle och huvud, skallens bredd, stop och panna
– Svansens hållning och utseende beskrivs noggrannare

Man har även utförligare beskrivit ett antal fel, allvarliga fel och diskvalificerande fel för rasen:
– Överdrivna huvuden och felaktiga proportioner
– Felaktigt placerade tänder
– Icke korrekta framställ
– Överdriven molossoid typ (mastiff liknande) och ”tungt” helhetsintryck
– Kraftiga rynkor i ansiktet och hängande läppar
– ”Långsamma” eller ”tröga” rörelser (icke atletiska)
– Medfödd stubbsvans

OBS! Vi reserverar oss för att vissa formuleringar eller ordval i översättningen ovan kan komma att avvika från den officiella översättningen från SKK.

Alla uppdateringar i standarden är markerade med fet stil i de versioner som finns publicerade på FCI:s hemsida. Standarden finns för tillfället tillgängliga på tyska, engelska och franska.

SÅ VAD HÄNDER NU?!
Den uppdaterade versionen av rasstandarden är gällande med omedelbar verkan. FCI kommer att skicka ut den uppdaterade versionen till alla medlemsländer, som därefter distribuerar den vidare till de domare som är auktoriserade att döma rasen. När Svenska Kennelklubben har tagit emot den uppdaterade rasstandarden påbörjas även arbetet med att översätta ändringarna till svenska.

Det kan ta upp till 6 månader innan översättningen är helt klar för att distribueras på svenska.

Har du frågor gällande ändringarna i standarden eller hur arbetet har gått till är du välkommen att kontakta Vice ordförande och ansvarig för utskottet exteriör, Ia O’Shea på v_ordf@rottweilerklubben.se