Utdrag från styrelsemöte den 15/5 2016

54.  Protest ang. SKK:s remiss 2014 avseende utställningsregler.

Styrelsen har erhållit en kopia av protest som skickats till Förbundsstyrelsen (FS) med anledning av tidigare beslut av 2014 års styrelse att cert skall delas ut i bästa hane/bästa tik utan provmerit.
Ärendet har behandlats med anledning av ett förslag från SKK att cert skall delas ut i bästa hane/bästa tik. Frågeställningen kom till rasklubben genom centrala Utskottet Avel och Hälsa.

Protesten innehåller en lista på medlemmar som menar att man aldrig fått möjlighet att ha synpunkter på förslaget.

Styrelsen 2015 stödde 2014 års styrelses beslut då det inte fanns någon som helst anledning att tro annat än att den varit ute på någon av t.ex. våra sociala medier för information till medlemmarna. I styrelsen 2014 fanns” bruksmänniskor” såväl som ”utställningsmänniskor”

Styrelsen har efter kontroll inte funnit något som tyder på att medlemmar/uppfödare etc. haft möjlighet att ge sin syn på förslaget enligt protokoll 2014-10-16. I beslutet § 172 /utställningskommittén finns inget angivet att medlemmar/uppfödare etc. har fått möjlighet att ha synpunkter.

Med anledning av detta ser inte styrelsen någon annan möjlighet än att återkalla 2014 års sittande styrelses beslut som tagits utan medlemmarnas insyn, vilket sittande styrelse anser bristfälligt i en så pass viktig fråga i rasklubben.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.