Svar från Förbundsstyrelsen gällande rasklubbarnas kritik

I december 2018 riktade Svenska Rottweilerklubben, och de flesta andra rasklubbar inom SBK, kritik mot förbundsstyrelsens hantering i samband med beslutet att införa krav på provmerit för championat inför regelrevideringen 2022.

Nu har förbundsstyrelsen återkommit med ett svar till rasklubbarna.

Rasklubbarna riktar kritik mot förbundsstyrelsen inför kommande regelrevidering 2022

I slutet av november möttes vi av nyheten att förbundsstyrelsen (FS) i Svenska Brukshundklubben, på inrådan av utskottet avel och hälsa, har fattat beslut om att alla hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat och championat från och med 2022. I informationen på hemsida och Facebook kunde vi vidare läsa att krav på arbetsmeriter ligger helt i linje med Brukshundklubbens uppgift, och rasklubbarnas intresse.

Svenska Rottweilerklubbens styrelse är eniga med FS i sakfrågan. Vi anser att arbetande raser bör ha krav på arbetsmerit för att få utställningschampionat och vi tror att majoriteten av våra medlemmar håller med. Men varken utskottet avel och hälsa, eller FS, har innan eller efter beslutet tagit kontakt med rasklubbarna för att diskutera eller informera om beslutet och det tycker vi är olyckligt. Därför riktar nu Svenska Rottweilerklubben tillsammans med 14 andra rasklubbar kritik mot FS hantering av frågan och det vi uppfattar som brister i kommunikationen.

Vi hoppas naturligtvis att allt det här rör sig om ett mycket olyckligt misstag och att FS har för avsikt att beslut som rör brukshundraserna ska bygga på konstruktiva och inkluderande diskussioner, där rasklubbarnas medlemmar genom öppna och demokratiska processer får möjlighet att höras i frågor som berör de raser som Svenska Brukshundklubben har ansvar för.

// Styrelsen för Svenska Rottweilerklubben

Du kan läsa mer om FS beslut här.
Krav på arbetsmerit för utställningscertifikat och championat 2022

Du kan läsa hela skrivelsen till förbudsstyrelsen här.
Öppet brev till FS från rasklubbarna

Information från styrelsen

Ledamot Ulrika Stenholm har den 27 augusti på egen begäran valt att avsluta sina uppdrag i Svenska Rottweilerklubben. Styrelsen tackar Ulrika för de år hon har varit verksam i föreningen och hoppas på ett återseende längre fram.

Ulrika Stenholms avgång innebär att suppleant Malin Åsander tjänstgör som ordinarie ledamot i styrelsen fram till och med årsmötet i mars 2019.

Soffie Modin, ordförande
ordf@rottweilerklubben.se

Nomineringar till Hamiltonplaketten 2019

Hamiltonplaketten är ett hedervärt pris som delas ut i samband med Svensk Kennelklubbens Kennelfullmäktige.

Plaketten kan tilldelas person ”som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”.

Kriterier för Hamiltonplaketten

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren ha varit aktiv uppfödare under minst 10 år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln. Verksamheten får inte strida mot SKK:s grundregler, inte heller får uppfödningen/ avelsarbetet strida mot SKK:s policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons hundhållning i stort beaktas.

Skicka era förslag

Förslag till Hamiltonplaketten kan inte skickas direkt av privatpersoner/medlemmar utan måste gå via specialklubbarna. I vårat fall Svenska Brukshundklubben.

Har du förslag på uppfödare som du anser att Svenska Rottweilerklubben ska nominera? Skicka ditt förslag, tillsammans med en skriftlig redogörelse över personens/kennelns uppfödargärning. Det är viktigt att informera om uppfödningen t.ex. har haft särskilt stor betydelse för rasens nationella och/eller internationella utveckling.
Det är av yttersta vikt att de personer/kennlar som blir föreslagna till utmärkelsen inte själva blir kontaktade och eller skriver själv om sin uppfödning i nomineringen.

För att rasklubben ska kunna beakta ditt förslag behöver det inkomma till styrelsen senast den 1 oktober 2018. Förslagen skickas till sekreterare Anna Warburg Rexlinger på sekr@rottweilerklubben.se

Här kan du läsa mer om Hamiltonplaketten och nomineringar därtill.

Svenska Brukshundklubben:
www.brukshundklubben.se/hamiltonplaketten

Svenska Kennelklubben: http://www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kennelfullmaktige/hamiltonplaketten/

Styrelsens första möte är avklarat

Den nya tillsatta styrelsen hade sitt första konstituerande möte den 10/4 och nu finns protokollet att tillgå.

Ni har väl inte missat att alla protokoll från styrelsemöten, årsmöten, minnesanteckningar vid konferenser, verksamhetsberättelser m.m finns här på hemsidan?

Dessa hittar ni i menyn under ”Om klubben” – ”Styrelsen” – ”Protokoll”.

För att snabbt komma dit, klicka här!